جهت سوراخ کاری در ورق‌های فولادی یا تسمه های فولادی و یا بیس پلیت هااز این روش استفاده می گردد که طی آن  کاشت بولت وانکر ها در روی ورق یا تسمه و یا بیس پلیت ها سوراخ شده و امکان دوخت آنها به بتن موجود میسر میگردد از این روش بیشتر برای کاشت ریشه دیوار ها در محل بیس پلیت ها و دوخت پلیت و تسمه کشی روی دیوارهای بتنی موجود استفاده می گردد.