دراین روش پلیت فولادی   بواسطه  کاشت بولت به تعداد مورد نیاز و با قطر های مشخص به  مقاطع بتنی (تیر ،ستون و سقف) موجود دوخته  و باعث افزایش ظرفیت بار بری و رفع ضعف سازه در مقطع مورد نظر می گردد.