از کرگیری جهت انجام موارد ذیل استفاده می گردد:

1- مغزه گیری از بتن موجود برای تعیین مقاومت آن

2- ایجاد سوراخ با قطر های دلخواه 2 الی 25 اینچ برای عبور لوله های تاسیساتی .

3- برش قسمتی از مقطع بتنی بدون ضربه به قسمت های دیگر سازه .