مراحل تخریب یک ساختمان و احداث بنایی جدید

تخریب یک ساختمان معمولا زمانی نیاز به تخریب ساختمان ها است که از طول عمر مفید آن گذشته باشد و بنا فرسوده باشد هدف از تخریب، تخریب کلی و احداث سازه ای جدید است و یا هدف از تخریب بنا… Read More

ساختمان های ایمن در برابر زلزله

ساختمان های ایمن در برابر زلزله و حوادث گوناگون هنگام بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی همه به دنبال پناهگاهی امن برای حفاظ از خود و عزیزان و خانواده خود هستیم. این نیاز به محلی امن که ناشی از عملکرد… Read More

مقاوم سازی ساختمان در کرج و روش های آن

مقاوم سازی ساختمان مقاوم سازی سازه ساختمان های قدیمی و یا سازه های ضعیف که با خفیف ترین زلزله و یا حوادث دیگر شروع به ترک برداشتن و یا حتی ریزش بخشی از ساختمان می کند. راه حلی که برای… Read More